Legislatie muncitori detasati

DIRECTIVA 96/71/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

PARLAMENTUL EUROPEANȘ?

I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 57 alineatul (2)si articolul 66,
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din
tratat (3),

Continue Reading

Tipărire Email

DIRECTIVA 2014/67/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014

DIRECTIVA 2014/67/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 -(apasati aici pentru fisierul .pdf)

 

privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (Text cu relevanță pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3), întrucât: (1)Libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor reprezintă principii fundamentale ale pieței interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Continue Reading

Tipărire Email

LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 -(apasati aici pentru fisierul .pdf)
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
EMITENT:
Parlamentul
PUBLICAT ÎN:
Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
Data Intrarii in vigoare: 20 Mai 2017
CAPITOLUL. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv măsurile de prevenire şi sancţionare a oricărui abuz ori a eludării acestora.
(2) Prevederile prezentei legi urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecţie a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă prevăzute de legislaţia naţională, în conformitate cu prevederile art. 6, facilitând în acelaşi timp exercitarea libertăţii de a presta servicii pentru prestatorii de servicii, promovând un climat de concurenţă loială între aceştia din urmă şi sprijinind astfel funcţionarea pieţei interne.
(3) Prezenta lege nu afectează exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute în legislaţia naţională, precum şi la nivelul Uniunii Europene, inclusiv libertatea şi dreptul la grevă sau de a întreprinde acţiuni care ţin de relaţiile de muncă, în conformitate cu legislaţia naţională.
(4) Prevederile prezentei legi nu afectează dreptul de a negocia, de a încheia, de a pune în aplicare contracte colective de muncă şi de a desfăşura acţiuni colective, în conformitate cu legislaţia naţională.

Continue Reading

Tipărire Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

FGS FAMILIA, CUI 3376655

SINDICATUL NATIONAL FAMILIA CONSTRUCTII, MATERIALE DE CONSTRUCTII SI LEMN, CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, Bucuresti, Romania

Telefon

  • 021 312 3886

  • 0752 06 44 10

Fax

  • 031 780 05 35 (direct)
  • 031 780 05 71 (direct)

Orarul de contact telefonic de luni pana vineri intre orele 9.00-15.0O